Skalowalne systemy sygnalizacji pożaru

Skalowalne systemy sygnalizacji pożaru

Skalowalne systemy sygnalizacji pożaru – czym są?

Elektroniczne systemy sygnalizacji pożaru przeznaczone są do szybkiego i niezawodnego wykrywania zagrożeń pożarowych w bardzo wczesnej fazie propagacji ognia. Nowoczesne, często bezobsługowe systemy przeciwpożarowe gwarantują błyskawiczną reakcję, zachowując przy tym wysoką odporność na zjawiska powodujące fałszywe alarmy. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr. Z tego powodu system ten nie może być integrowany ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych, z innymi systemami. Jedyną możliwą płaszczyzną integracji z innymi systemami bezpieczeństwa jest poziom oprogramowania.

Skalowalne systemy sygnalizacji pożaru – sposób działania

Sercem każdego SSP jest centrala. To ona odbiera sygnały od czujek, analizuje dane i przekazuje sygnał do kolejnych podzespołów całego systemu. Centrala zwykle posiada wyświetlacz, który pozwala na jej obsługę przez personel. Pozostałymi elementami SSP są:

  • czujniki dymu, temperatury wykrywają zagrożenie i przekazuję tę informację do centrali,
  • sygnalizatory dźwiękowe i optyczne alarmują o zdarzeniu,
  • ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) pozwalają na ręczne włączenie SSP po zauważeniu pożaru.

 

            

 

Skalowalne systemy sygnalizacji pożaru – miejsca zastosowań

Systemy SSP stosowane są obowiązkowo w obiektach, których zabezpieczenie wynika z odpowiednich regulacji prawnych. Ustawodawca określa obiekty, w których instalacja SSP jest obowiązkowa. Znajdują się wśród nich zarówno obiekty publiczne jak i prywatne. Głównie są to duże obiekty komercyjne i użyteczności publicznej przeznaczone na czasowy i stały pobyt ludzi. Takimi miejscami objętymi ochroną ppoż są mi.in. galerie handlowe lub wystawowe, kina, teatry, hale widowiskowe, muzea, budynki wysokościowe, szpitale, domy pomocy społecznej, hotele itd.  Listę obiektów zobligowanych do wyposażenia w SSP znajdują się w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

       

Centrale sygnalizacji pożaru bardzo często współdziałają z systemami oddymiania i dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi. W obiektach, gdzie system SAP jest wymagany obligatoryjnie, koniecznie należy stosować urządzenia certyfikowane, posiadające świadectwa dopuszczenia. W ofercie posiadamy również systemy gaszenia gazem, dedykowane między innymi do serwerowni, stacji energetycznych, w których zastosowany gaz nie zagraża życiu ewakuowanych ludzi.

 
PRZEJDŹ DO PRODUKTU